Главное меню
Каталог
13239
13239
Главная
Скачать
Статьи
Контакты
FAQ
Соглашение
Поиск
Вход
Регистрация
VIP - доступ
Фразеалагічныя нормы
Выніковы тэст па тэме "Фразеалагізмы"
Белорусский язык 10 класс | Автор: Бабаед Вольга Іванаўна | ID: 15988 | Дата: 15.1.2022
+15 -21
Помещать страницу в закладки могут только зарегистрированные пользователи
Зарегистрироваться
Вопрос № 1

Адзначце фразеалагізмы:

малоць пшаніцу
кляваць носам
малоць языком
кляваць зерне
рукой падаць
Вопрос № 2

Адзначце фразеалагізмы, да якіх правільна падабраны словы-адпаведнікі:

зарубіць на носе - запомніць
ні свет ні зара - позна
рукой падаць - блізка
разводзіць рукамі - дапамагчы
бібікі біць - гультаяваць
Вопрос № 3

Адзначце фразеалагізмы, значэнне якіх растлумачана правільна:

стрэляны воўк - "каварны, крывадушны чалавек"
вочы на мокрым месцы - "часта плача"
бачыць наскрозь - "ацэньваць што-небудзь аднабакова, толькі са сваіх пазіцый"
ад альфы да амегі - "ад пачатку да канца, цалкам"
біцца як рыба аб лёд - "вельмі горача, настойліва даводзіць што-небудзь, запэўніваць у чым-небудзь"
Вопрос № 4

Адзначце, да якіх рускіх фразеалагізмаў правільна падабраны беларускія адпаведнікі:

цыплят по осени считают - кураня не пакрыўдзіць
час от часу не легче - чым далей, тым цяжэй
волка ноги кормят - воўчая натура ў лес глядзіць
бережёного бог бережёт - бог не цяля, бачыць круцяля
видна птица по полёту - відаць пана па халявах
Вопрос № 5

Адзначце фразеалагізмы, якія суадносяцца з назоўнікамі:

першая ластаўка
каша ў галаве
гульня з агнём
дзіцячы лепет
бярозавая каша
Вопрос № 6

Адзначце, якім членам сказа з`яўляецца фразеалагізм у сказе:
Так, брат! Падумаць моцна трэба, - само не зваліцца нам з неба, - каб мець больш пэўны свой прыпынак і мець ва ўласнасці будынак...

дзейнікам
выказнікам
дапаўненнем
азначэннем
акалічнасцю
Вопрос № 7

Адзначце сказы, у якіх фразеалагізмы з`яўляюцца акалічнасцю.

Таго Міканора каморнік сорак разоў абкруціць вакол пальца!
Без аглядкі кінуўся я ад таго страшнага месца.
Знічкамі-іскрынкамі спадзе на вёскі і мястэчкі агнявая легенда, праметэеў агонь распаліць сэрцы, асветліць шлях у будучыню.
Цяпер ужо кожнае слова майго друга для мяне на вагу золата.
Я, прызнацца, думаў спачатку застацца тут на векі вечныя, спадабалася мне тут і зямля, і людзі.
Вопрос № 8

Адзначце прыклады, у якіх тлумачэнне фразеалагізмаў пададзена правільна:

выбіцца ў людзі - пасля доўгіх намаганняў дабіцца высокага становішча ў жыцці, у грамадстве
ісці ў нагу - абсалютна дакладна
без аглядкі; з усіх ног - моцна запомніцца
перабіраць у памяці - абдумваць, успамінаючы
вешаць нос - маркоціцца
Вопрос № 9

Адзначце фразеалагізмы, якія паходзяць з літаратурных крыніц:

жаба ў каляіне
мёртвыя душы
апошні з магікан
свінтус грандыёзус
бяльмо на воку
Вопрос № 10

Адзначце фразеалагізмы, да якіх правільна падабраны сінонімы:

строіць кпіны - будаваць
як снег на галаву - нечакана
рабіць з мухі слана - перабольшваць
збіць з панталыку - развесяліць
грушы на вярбе - недарэчнасць
Вопрос № 11

Адзначце фразеалагізм, які мае значэнне "хітры, выкрутлівы чалавек"

гад печаны
ваўком падшыты
жаба на языку не спячэцца
дабёр бабёр
з мухамі ў носе
Вопрос № 12

Адзначце фразеалагізм, які мае значэнне "ўсякі, кожны чалавек"

і жук і жаба
і воўк і авечка
і слон і бегемот
і сабака і заяц
і конь і карова
Вопрос № 13

Што ў беларускай мове называюць "цыганскім сонцам"?

лямпачку
свечку
сонца
месяц
касцёр
Вопрос № 14

Адзначце словы, да якіх падабраны правільныя фразеалагічныя эквіваленты:

дакучаць - мазоліць вочы
блізка - пад носам
падпаліць - пусціць пеўніка
расстарацца - пусціць з дымам
гультаяваць - біць лынды
Вопрос № 15

Адзначце сказы, у якіх фразеалагізмы суадносяцца з дзеясловам:

І збірае дзед манаткі ды бубніць сабе пад нос: "Дзе ж ён дзеўся, небажаткі? Куды прах яго панёс?"
Ідзі, панюхай і ты пораху - больш чаго зразумееш.
Гэта раней навуку дзялілі для бедных і багатых: багатым - універсітэты, бедным - гула асмаленая.
Калі ласка, палюбуйцеся на гэтага героя, які ўчыніў у класе мамаева пабоішча.
Яны маўчалі, нават Янка, такі ўжо шчыры, адданы друг, і той не падаваў голасу.
Вопрос № 16

Запішыце ў пачатковай форме, з якой часцінай мовы суадносіцца фразеалагізм "кропля ў моры":

назоўнікам
прыметнікам
прыслоўем
дзеясловам
лічэбнікам
Вопрос № 17

Выберыце і запішыце фразеалагізм, які суадносіцца з прыметнікам:

ад зямлі не адрос
адлежваць бакі
хоць адбаўляй
адбіцца ад рук
адвод вачэй
Вопрос № 18

Выберыце фразеалагізм, які з`яўляецца азначэннем у сказе:

Дабрэню пачынала надакучваць гульня ў паддаўкі: што б ён ні сказаў, Лёнька адразу ж пагаджаўся...
Не варта з-за дробязі гусей дражніць.
Перад табою ламаць шапку не збіраюся!
Ніхто не скажа без задняй думкі, што Лазар - дрэнны гаспадар.
Вярнулася бабінага лета пара.
Вопрос № 19

Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх значэннем. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў.
А. Курам на смех.
Б. Як курыца лапай.
В. Курыць фіміям.
Г. Кусаць сабе локці.
1. Надзвычай узвялічваць, лісліва праслаўляць каго-небудзь.
2. Горка шкадаваць аб чым-небудзь няздзейсненым.
3. Вельмі неразборліва, неахайна.
4. Слабавольны, бесхарактарны чалавек.
5. Вельмі недарэчна, бяссэнсава.

Введите ответ:
Вопрос № 20

Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх значэннем. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў.
А. Несолоно хлебавши.
Б. Кровь с молаком.
В. Довести до ручки.
Г. Нести вздор.
1. Маладзіца як брусніца.
2. Да абуха дабіць.
3. Трымаць у абцугах.
4. Гарох з капустай мяшаць.
5. Круп шылам наеўся.

Введите ответ:
Получение сертификата
о прохождении теста
Доступно только зарегистрированным пользователям